ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקכג

ב"ה, י' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' הרב מו"ה עזריאל זעליג

שי'

שלום וברכה!

לאחרי שתיקתו הארוכה, נעם לי לקבל מכתבו מיום הששי, אף כי כתוב הוא בקיצור נמרץ, וגם בו לא מצאתי טעם להפסק ארוך במכתביו. ונעם לי לראות במכתבו שינצלו ימי החופש במחנה קיץ להתלמידים, כי הרי דוקא זמן זה מוכשר להחדיר בהתלמידים עניני יראת שמים ורוח התורה בכלל, כיון שאין לימודי חול מבלבלים אותם ואין הדבר תלוי אלא בהמורה והמדריך.

ויהי רצון שיבשר טוב בכל הנ"ל וכן אשר נוטרים את כרמם שלהם היינו הפצת המעינות תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' בסביבתם הקרובה והרחוקה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תקכג

מו"ה עזריאל זעליג שי': שרפשטיין, סיסינטי. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"א ג'תקטו.