ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקכו

ב"ה, י' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

מרת ז. אלטהויז תחי', מרת ג. גנצבורג תחי'

מרת ב. זלמנוב תחי'

ברכה ושלום!

במענה על מכתבן מכ"ח סיון, נעם לי לקרות בו אודות שיתוף הפעולה עם הנהלת הרשת, וביותר משיתוף הפעולה עם המתעסקים דביה"ס לבנות בכפר חב"ד ובודאי ממשיכות בזה, אבל לפלא קצת, שבתור התחלה כבר מזכירות הסכום דעשיריות אלפים לירות ורק על בנין לחוד יותר נכון לשיפור והרחבת בנין הקיים, והרי בתחלת כל דבר בטרם ידוע באיזה כיוון יתפתח, יש להשקיע סכום לפי"ע ובענינים המוכרחים ושאי אפשר להתחלת הענין בלעדם, ולכן הם קודמים לשאר הענינים, ואף שמובן שגם הבנין צריך להמשיך לב התלמידות, אבל עוד יותר מוכרח שיהי' סגל המורים ורמת הלימודים בגובה הדרוש. ומהאמצעים שיעמדו לרשותן מוכרח להשתמש בהם לתכלית זו, ובהנוגע להשקעת כמה אלפים בשיפור הבנין אף שאפשר שאחר זה יוכרח לשנות מקום הלימוד בכפר עצמו וכיו"ב יש לזה מקום רק לאחר שיתבסס הדבר, ובפרט שאז יהי' ג"כ סיכוים טובים לקבלת תמיכת המשרדים המתאימים.

המורם מכל האמור, שהתכנית שלהן לשבועות וחדשים הראשונים צ"ל כפי הנראה בהוצאה מצומצמת ביותר על שיפורי בנין וכיו"ב, ועיקר ההשתדלות תהי' ברמת הלימוד בהנוגע המשכת לב התלמידים ובהגדלת מספרן, ואפשר גם עתה כבר יש לברר גודל התמיכה הניתנה למוסדות כגון אלו, ותקותי חזקה שבאם יעבדו בזה במרץ הדרוש יוכלו להתחיל הלימודים לא יאוחר מתחלת זמן הבע"ל ובסדר מסודר וקיום המוסד מבוסס, מובן שעכ"פ במשך חדשים הראשונים אשתתף בהוצאות המוסד במדה חשובה בלי נדר על ידי שאעורר את אנ"ש במגבית מיוחדה באופן שלא תגע במגביות אחרות, ובלבד שמצדן תשתדלנה בהתפתחות המוסד בכמות ובאיכות, ואז מובטחני שיהי' בהצלחה ולתפארת בסביבה הקרובה והרחוקה.

בברכה לבשורות טובות ומפורטות בכל האמור בקרוב.

ד'תקכו

מרת... תחי': אגרת נוספת עליהן - לקמן ד'תשכב.

ביה"ס לבנות בכפר חב"ד: ראה לקמן אגרת ד'תרי, ובהנסמן בהערות שם.