ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקכח

ב"ה, י"א תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

מו"ה אורי שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מבדר"ח תמוז, במ"ש אודות חופש הקיץ שחלק ממנו לקחו להמשכת הלימודים בבתי ספר הרשת, שלדעתו יפריע זה להשתלמות המורים וכו'. - הנה החלק שלקחו הוא פחות משבועים, ובכלל הרי נחוצה ההוספה ביותר כיון שהיא תועלת כו"כ תלמידים, ולכן מובטחים אנו שלא רק שלא יגרום היזק להמשתדלים בזה, אלא אדרבה, ובפרט שהוספה הנ"ל בבתי ספר הרשת מוכרח שהרי צ"ל ה'ונפלינו, ולכן תקותי שישפיע על כל המורים-ות שבהנהלתו שישתפו פעולה בהנ"ל.

אחכה לבשו"ט מהוספת תלמידים מתאים לכתבו ולהרחבת ביה"ס לא רק בכמות אלא גם באיכות.

ולהודעתו עוה"פ שנכנסו לדירה חדשה אכפול ברכתי שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה...

בברכת חג הגאולה.

בודאי משתף פעולה ככל הדרוש בעניני הקייטנא בכחב"ד.

ד'תקכח

מו"ה אורי: בן שחר, תל אביב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שיב, ובהנסמן בהערות שם.