ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקכט

ב"ה, י"א תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

מחות' הוו"ח אי"א נו"נ ענף עץ אבות

מו"ה שניאור זלמן שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו שנתקבל ערב יום הבהיר יום הגאולה, וכבקשתו אזכירו ואת ב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בעל השמחה, ויה"ר שלאריכות ימים ושנים טובות יתעסק בסביבתו בהפצת המעינות חוצה ענין בו עבד בעל השמחה ועד כדי מס"נ, והרי מבואר באגה"ק דבתר דאתפטר אשתכח יתיר ונקל מאד לתלמידיו לקבל חלקם מבחי' רוח רבם העצמיות וכו' ולא זיום בלבד, ולפום גמלא שיחנא.

בברכת חג הגאולה ופ"ש ביתו ש"ב שתליט"א.

ד'תקכט

מו"ה שניאור זלמן: בעזפאלאוו, פריסקא. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"א ג'תרנב, ובהנסמן בהערות שם.