ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקל

ב"ה, י"א תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי'

שלום וברכה!

מאשרים קבלת המכתבים מח' סיון (ח' ח"י כ"ח) והקודם לו, ובו המשך דו"ח פעולות צעירי אגו"ח, ולפלא שאין מזכיר אודות שמתייעצים ומתכננים עבודתם לימי החופש דבתי ספר הבע"ל, והרי בכגון דא כל ההקדם ישובח, ובטח יעשו ויעוררו כל השייכים לזה אשר בעוד מועד יעשו את הנ"ל, ומובן שכוונתי לא רק לעניני צעירי אגו"ח אלא גם לכללות אנ"ש, וק"ל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

בהערתו בתניא (ע, ב): יש מתפעל כו' למה מרמז בתיבת כו' - ע"פ פשוט לאופן ההתפעלות ומהותה, שאכ"מ לבאר זה. ולהעיר ג"כ מהקדמת התניא שהוסיף תיבת ומתעורר. ומלקו"ת ר"פ במדבר וביאורו.

במפתח שמות כו' דהתניא בתחלתו תיבת באריכות מיותרת, כמובן.

ד'תקל

מו"ה שמואל מנחם מענדל שי': שניאורסאהן, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ד'ח, ובהנסמן בהערות שם.