ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקלא

[י"א תמוז, תשט"ז]

מהומה גדולה כאן בענין האני' הישראלית העומדת להפליג מכאן ערב שבת זה ובה נוסעים כתות המאורגנות ממחלקת תרבות תורנית וכדומה ונוסף להנ"ל מסרבים להחזיר הממון לאלו שביטלו נסיעתם בכדי להמנע מחילול שבת... דעת הקהל הולך וסוער ותקותי שכבודו יאחז באמצעים נמרצים לתקן כל הנ"ל. איסור ברור לנסוע בשבת באניות האמורות ואין צורך בשקו"ט כיון שידוע לכל מכונאי שאין סכנת נפשות לעגן הספינה ואפילו לכבות המכונות למשך זמן שרוצים, וחזקה וברור שלא יעשו זה.

בכבוד ובברכה,

מנחם שניאורסאהן

ד'תקלא

המברק הוא אל מר שלמה זלמן שרגאי. לתוכנה ראה לקמן אגרת ד'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.

אגרות נוספות אליו - לקמן ד'תקצו. ד'תשלג.