ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקלג

ב"ה, ט"ו תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח הרה"צ בנש"ק בעל מדות

מו"ה חיים שמעון זאב שי'

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל מכתבו מיום שהוכפל בו כי טוב, וכלשונו במכתבו לסדר כרע שכב כארי, שבפסוק זה הותחל ג"כ מאמר דא"ח שנאמר ביום הבהיר הוא יום הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר י"ב וי"ג תמוז, ואחת הנקודות שבמאמר, שאף שכרע שכב שכמבואר הפירוש בב"ר ויחי פ' צ"ח, היא התקופה שמצדקי' עד מלך המשיח זמן הגלות, בכ"ז הוא כארי וכלביא, כי האפשרית דישראל בגלות הוא רק דאנוסים ע"פ הדבור וגם זה בשביל ללקט ניצוצות הקדושה וכמבואר בזוה"ק בארוכה (חלק א' רל"ז ב')...

בברכה.

ד'תקלג

מו"ה חיים שמעון זאב: רובין, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקס, ובהנסמן בהערות שם.