ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקלד

ב"ה, ט"ו תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' תמוז, נעם לי לקרות בו אשר ממשיך בלימודו, ולימודו בתורת החסידות בפרט, ובודאי לא דייק בהביטוי ממשיך כיון שציווי תוה"ק הוא מעלין בקדש, פירושו שצריך להוסיף ולא רק להמשיך כמקדם, ובטח עכ"פ מכאן ולהבא יוסיף מזמן לזמן ותקוים בו הבטחת רז"ל כל המוסיף מוסיפין לו בהמצטרך בגשמיות וברוחניות.

ובמ"ש שמטעם [זה] לא הצטרף לצעירי אגו"ח. - לפלא הדבר כיון שהוא עצמו מביא מאמר המשנה אל תפרוש מן הצבור שזה בהנוגע לכל פעולות האדם שאפשר לעשותם אם בצבור או ביחיד, ופשיטא שבהליכה בדרך התורה (הן בנוגע ללימוד תורתה וכן בהנוגע לפעולות מתאים למרז"ל גדול תלמוד שמביא לידי מעשה), ועיין ג"כ במפרשי המשנה אבות פ"ב משנה ב' וכל העוסקים עם הצבור כו' ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה וכו' ופשוט.

במ"ש אודות חידושיו בלימוד החסידות, הנה לא זו הדרך בלימוד התורה ותורת החסידות בכלל להתחיל מחידושים אלא שצריכה להיות ההנהגה כהוראת רז"ל ילמוד אדם תורה ואח"כ יהגה (ע"ז י"ט א) וזה נוגע, והן בהנוגע להגירסא והן בהנוגע להבנה וכמבואר במפרשי הש"ס שם.

בטח השתתף בהתועדות ימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, ויה"ר שתומשך ההתעוררות על כל השנה כולה.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר