ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקלה

ב"ה, צום הרביעי יהפך לששון ולשמחה, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

... מכתבי במה שהעיר כת"ר בהר"ש וכו' בטח נתקבל בעתו.

ז"ע נתקבלה גלוית כת"ר הערתו במש"נ בהתועדות דחג הגאולה. אבל דברי היו ע"ד ממון הבא מחילול שבת (ולא - ממחללי שבת) ומהלואה ברבית (ולא - מלוקחי רבית) - ותוכן שיחתי אשר טועין אלו האומרים אשר ממון זה עוזר להמחלל שבת ולהמלוה ברבית (וכדוגמת המכבה שריפה ע"י מי שופכין) אלא אדרבה הוא עדמש"כ שמור לבעלו לרעתו (וכדוגמת המכבה שרפה ע"י נפט) - וכוונתי בזה הייתה לאלו האומרים שעוזרים לאה"ק ת"ו 1) ע"י מלוה הבאנדס ואין רוצים לרשום על הבאנדס עכ"פ בר"ת עפה"ע. 2) ע"י ריוח האניות הישראליות הנוסעות גם בש"ק (שני ענינים שהנני מזעיק עליהם זה מזמן - מפני טעמים המובנים בקלא דלא אשתמע בחוץ ממש. - ולע"ע, לצערי ולתמהוני הכי גדולים, אין שומע לי)

- ראיתי "היתר" הרב עוזיאל בענין הבאנדס והשקו"ט בהפרדס בזה "ושארי לי' מארי'", ונתערער גם מעיקרו ע"י העובדא שבאלו הנמכרים באה"ק ת"ו הי' כן רשום (עכ"פ לפני איזה שנים) עפה"ע.

- כן ראיתי הס' שביתת הים בענין השני ועתיד המחבר ליתן את הדין על סגנונו המטעה את הקורא התמים כאילו הנסיעה מותרת ח"ו, אף שהקורא מד"ע עכ"פ ר"פ באניות ואופן הנהגתן בזמננו - מוכרח להחליט שהנסיעה איסור ברור (וע"פ שו"ת החת"ס ח"ו - הידוע - לדעת הרמב"ן גם דאורייתא. ואכ"מ).

דרך אגב במש"כ בגדרי מצוה הבאה בעבירה - יעוין במש"נ בס' המועדים בהלכה במאמרו ד' מינים. בר"ח (סוכה לה, א) ובפיה"מ שם דלולב של עיר הנידחת פסול מטעם מצהב"ע, ודלא כסברת התוס' (ל, א).

ד'תקלה

מוה"ר אפרים אליעזר: יאלעס, פילדלפיה. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תס, ובהנסמן בהערות שם.

מכתבי: דלעיל שם.

וכדוגמת המכבה שרפה: ראה גם לעיל חי"ב נספח לאגרת ג'תתלד, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תקצו. ד'תשז.

עפה"ע: ראה גם לעיל ח"ו אגרות א'תקסו. א'תשסח. ח"י ג'רמו.

האניות הישראליות: ראה גם לקמן אגרת ד'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.

מד"ע עכ"פ ר"פ: מדעת עצמו על כל פנים ראשי פרקים.

שו"ת החת"ס: ראה גם לקמן אגרת ד'תקנה בסופה.