ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקלו

ב"ה, י"ח תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מח' תמוז, ות"ח על הבשו"ט מהגדלת ביה"ס בכמות, ובטח יגדל גם באיכות ובשתי הגדלות אלו לא יסתפקו אלא ישתדלו ככל התלוי בהם שתהיינה ביותר וביותר הן בכמות והן באיכות, ויה"ר אשר חפץ ה' בידם יצליח.

במ"ש אודות רמת המורים-ות, מובן עד כמה מצער ומכאיב, וזה שנים שהנני מעורר עד"ז בכל הזדמנות, ומהנכון הי' שבאסיפה היותר קרובה של הנהלת הרשת ידונו את הענין ויבואו להחלטות ממשיות, ובפרט איך לנצל את ימי החופש להתקדמות והשתלמות המורים-ות, ויה"ר שגם בזה יצליח ויבש"ט, ובפרט שזה עתה אזלינן מימי י"ב וי"ג תמוז גאולת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נצחון התורה והמצוה במס"נ למעלה מדרך הטבע.

בברכה.