ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקלז

ב"ה, י"ח תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה חיים שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מיו"ד תמוז, ובודאי קבל מכתבי מענה על מכתבו מאז.

בו כותב אודות הקב"ע שלהם בתורת הנגלה ובתורת החסידות, ובודאי לא יסתפקו בזה ויוסיפו מזמן לזמן, וכפסק תוה"ק מעלין בקדש, ופשוט שדברי אלה אמורים גם בנוגע ללימוד תורת החסידות, ובפרט שזכה שהשגחה העליונה הביאתו להתיישב בכפר חב"ד שנתייסד ע"י כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל שלימוד תורה זו הוא הצנור והכלים להמשכת ברכות השי"ת ביחוד במקום זה, ויה"ר שיומשך בין בגשמיות ובין ברוחניות בטוב הנראה והנגלה.

בשאלתו אודות נוסח התפלה, הנה אף שידוע מרז"ל אל תשנו מנהג אבותיכם מנוחי נפש, כבר פסקו גדולי ישראל שמותר לשנות מנוסח אשכנז לנוסח ספרד ועד"ז מותר ונכון לשנות מנוסח ספרד לנוסח אר"י שהוא סולת מנופה ע"י רבנו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך - פוסק בנגלה דתורה. והשי"ת יצליחו למילוי משאלות לבבו לטובה בתפלותיו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ד'תקלז

מו"ה חיים: פרץ, כפר חב"ד.