ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקמ

ב"ה, כ' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מתחלת תמוז, בו כותב אודות היחס מכמה אנשים אליו, אי הצלחתו להוציא מת"י דבר מתוקן ושלם וכו'.

ובהנוגע לסעיף א', ילמוד בעיון הראוי אגה"ק לרבנו הזקן סי' כ"ה ויראה שאין יסוד להחששות שלו, ובהנוגע לענין השני, כמו בכמה ענינים צריך לבחון מאיזה צד באה טענה זו, וכידוע הסיפור מהרה"ח הרה"צ כו' וכו' הרמ"ן מטשערנאביל (נדפס בשיחת חגה"פ תש"ג) והבחינה ע"ז הוא ע"פ המבואר בשיחת כ"ק מו"ח אדמו"ר (נדפס בהיום יום כ"ג סיון) כי כל דבר המועיל או מביא לעבודה בפועל, הנה כל מניעה שתהי' לדבר זה אפילו אם המניעה היא מדבר היותר נעלה - הוא רק מתחבולותי' של נה"ב. וכיון שכנראה ממכתבו ההתבוננות בשני הענינים מונעים אותו מפעולות בשטח חב"ד ובהפצת המעינות, הרי ברור ופשוט שהתבוננות זו מזיקה ומקורה בלתי טהור, ויה"ר שימשיך להתעסק בהרמת קרן ישראל סבא ע"י הפצת המעינות עד שיגיעו גם חוצה, וכבר הובטח שכשמתעסקים בזה מצליחים, וכפסק בי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה (נדפס בס' קיצורים והערות לתניא ע' קכ"ב).

לפלא שאין מזכיר במכתבו זה ע"ד ניצול ימי הסגולה י"ב וי"ג תמוז, וביחוד בהנוגע להמשיכן על שאר ימות השנה בענינים של פועל, ובטח ימלא בהזדמנות הבאה.

בברכה.

ד'תקמ

וכידוע: ראה גם לעיל חי"ב אגרת ד'יז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תרלז. ד'תשא.

ד'תשיז. ד'תשכז.