ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקמב

ב"ה, כ' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דוד נתן

שי'

שלום וברכה!

נמסרה לי הידיעה אודות מצב בריאותו, ובעת רצון אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל, אשר זכה לקבל פניו וליהנות מזיו תורתו ובספ"י ודברי צדיקים חיים וקיימים לעד ופועלים פעולתם בגשמיות וברוחניות, ויה"ר שירחיב הצנור והכלים לקבלת ברכות צי"ע (מדתו של יוסף הצדיק, וראה ג"כ לקו"ת להאריז"ל פ' וירא ובע"ח שער פרצופי זו"נ פרק ג' שיצחק הם אותיות קץ חי כי ה' גבורות הנק' יצחק הם ביסוד הנקרא חי, עיי"ש), כוונתי על ידי הוספה בלימוד תורתו של כ"ק מו"ח אדמו"ר חיזוק בשמירת תקנותיו ומהם שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא ובהשפעה בכל הסביבה לעשות כזה, וכבר ידוע פתגם רבותנו נשיאנו הק' - חזקה לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות והרחבת הדעת.

שייכות ציצית למדת היסוד מפורשת במנחות מד, א.

ד'תקמב

מו"ה דוד נתן: לעסער, ברוקלין. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שפז, ובהנסמן בהערות שם.

שייכות ציצית: ראה לעיל שם.