ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקמג

ב"ה, כ' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"א תמוז.

במה שכותב אודות הקושי לרכז את המחשבה - הנה מובא בכמה ספרים אחת העצות לזה, שבעת הלימוד יעיין בספר ואפילו בעת העיון שעובר על הענין במחשבה יהי' הקונטרס או הספר מונח לפניו, וכשמרגיש שהמחשבה נוטה מן הדרך יעיין בספר והאותיות מקשרות ומחכימות, ומובן שכן הוא גם בנוגע לתפלה.

ובמ"ש בענין המלחמה ויצה"ר. - ילמוד בעיון הדרוש ספר תניא קדישא בתחלתו וביחוד בהפרקים כ"ד, כ"ה, כ"ט.

במ"ש אודות הרגשה פנימית בשעת הלימוד, צריך הי' להתעסק יותר בלימוד תורת החסידות, ובכדי שיוקלט אצלו הלימוד בהקדם ובקליטה טובה יותר, צריך להלוך בהדרכותי' ומנהגי', שאז המעשה מחזיק את הלימוד כמו שהלימוד מביא לידי מעשה.

ובפרט יתבונן בתוכן פרק מ"א יעו"ש בתניא.

בברכה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א