ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקמה

ב"ה, כ' תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה מי"א תמוז, במה שכותבת אודות חבר לבעלה בלימוד תורת החסידות, מהנכון הי' שתדבר בזה עם עסקני צעירי אגודת חב"ד, שענינים אלו הם ממטרת אגודתם בטח ישתדלו בזה כפי האפשרי, אבל זאת להעיר, שאף שאחד מהענינים שהתורה נקנית הוא הלימוד בדבוק חברים בכ"ז מובן ופשוט שגם באם אי אפשר באיזה תקופה ומאיזה סיבה שתהי' להשיג חבר או גם מורה דרך בזה, אין זה פוטר מן הלימוד כלל וכלל, לא מלימוד חלק תורה זה כמו שאין פוטר מלימוד חלק תורה אחר, ובפרט שלמי שיש לו ידיעה בנגלה דתורה ובלימוד המוסר שבלי ספק שיכול ללמוד גם בפני עצמו, ובפרט לאחר שמשך זמן קבל לקח מהרגילים בלימודים אלו, ומובן ופשוט שגם על לימוד חלק תורה זה, אמרו רז"ל יגעת ומצאת, ויגיעה היינו כפשוטו שצריך לייגע את כח שכלו והתבוננות שלו, ולכן אין להתרשם אם הידיעה וקליטת הענינים באים בגישה ראשונה לא כדי כל צרכם, וכן אין להתרשם אם אין עדיין מבינים כל דיוקי הלשונות ועוד ועוד.

בטח יש להשיג את הקונטרס לימוד החסידות לכ"ק מו"ח אדמו"ר שממנו יבואר האמור לעיל בפרטית ובהסברה יותר, ובפרט בפרק י"א שם.

בטח השתתפו היא וגם בעלה שיחיו בהתועדות דימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז כ"א מתאים לענינו, ויה"ר שיהי' בהצלחה היינו שישפיע על הימים שבועות וחדשים שלאח"ז.

כיון שאין מזכירה ע"ד בריאותה - תקותי שמתאים למכתבי מאז הסיחה דעתה מזה, כי בריאה היא.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ד'תקמה

נדפסה בלקו"ש חכ"ד ע' 361.