ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקמו

ב"ה, כ"ב תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

ועד כפר חב"ד אשר באה"ק ת"ו

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הכי ארוך נתקבלו הפ"כ של האסיפות דכ"ז אייר, ט"ז סיון, א' ויו"ד תמוז, ובטח קבלו מכתב אישור ומענה על הפ"כ הקודם ויענו על השאלות אשר בו שלא נענו בפ"כ הנ"ל ובפרטיות, ות"ח מראש.

וכיון שהצליח בידם הענין דעכוב הרכבת הנוספת בכפר חב"ד צריך הי' להתענין בהנוגע לפתיחת סניף מהדואר, בתנאי מראש שיהי' סגור בשבתות וימים טובים, וכוונתי בזה אפילו בהנוגע למברקים ומבלי כל היתרים, ובאם אי אפשר להיות בטוח בזה אין כדאי להשתדל לע"ע.

כבר עוררתי כ"פ, אבל כנראה שעדיין אינו מספיק, והוא שבהנוגע לכל הבני' שבכפר חב"ד נחוצה זריזות הכי גדולה ואצ"ל שמופרכת בתכלית התרשלות שהיתה בזה עד עתה, אף שיש למצוא כמה סיבות לה, ומה יועילו התירוצים והסברות אם סו"ס חסר הפועל, ומעורר הנני עד"ז בקשר עם הידיעה שאשרו הסוכנות לסלילת כביש פנימי וכ"ש וק"ו שככל האמור לעיל בהנוגע לבנין בית הכנסת ולהבדיל בית הטבילה ואפילו בנינים הפרטים...

אף שאינני יודע פרטי ההוצאות הקשורים בהתועדות, אבל לכאורה הסך 30 ל"י להתועדות דיום הבהיר י"ב תמוז פעוטה ביותר, ובפרט שהתועדויות כאלו אם רק תסודרנה כדבעי, מובן שכרו בצדו ועל אתר גם בענינים גשמים ועאכו"כ בהנוגע לאחר זמן ועאכו"כ בהנוגע לענינים רוחנים, ובכ"א משתתף הנני ג"כ בסכום האמור ואם כבר נמצאו כל האמצעים הדרושים לממון החגיגה האמורה, אכניס בל"נ סכום זה להוצאות התועדות הבע"ל, ובלבד שיהי' לירה נגד לירה הניתנה ע"י ועד הכפר.

ולאחרונה, אף שענין זה הוא מהראשונים, שבקרוב יגיעו שלוחי אברכי חב"ד שליט"א לשהות באה"ק ת"ו ע"י מ"צ למשך זמן; ובזמן זה כשבועים בכפר חב"ד אשר שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם, ובודאי יעשה הועד כל התלוי בו, ומה טוב ע"י מינוי מתעסקים מיוחדים לתכלית זו בכדי שתוכל להיות שהותם בכפר חב"ד מתאימה להמטרה שיוכלו ללמוד שם במנוחה ע"י הסידור דעניני אש"ל כדבעי, להשתתף שם בהתועדות לחזור דא"ח וכו', וינעם לי להודע בפרטיות הדרושה שמות האנשים שנתמנו לסדר ענין זה ואשר כבר התחילו בפעולה.

בברכת הצלחה מופלגה למילוי עבודתם בקדש, התפתחות כפר חב"ד הן בכמות והן באיכות וככל הדרוש.

ד'תקמו

בקרוב יגיעו שלוחי: ראה בזה לעיל אגרות ד'תב. ד'תע.

לראשונה פרסם כ"ק אדמו"ר שליט"א ברבים על תוכנית נסיעה זו - בהתוועדות חג השבועות. השיחה נדפסה בלקו"ש חי"ב ע' 257.

בנושא השליחות הזאת ראה גם לקמן אגרות ד'תקמז. ד'תקנב-ד. ד'תקנו. ד'תקסא.

ד'תקסה-ו. ד'תקעג. ד'תקפא-ב. ד'תקפה. ד'תקצ. ד'תקצא. ד'תרג. ד'תרה. ד'תרט. ד'תריא.

ד'תריח-ט. ד'תרכא. ד'תרכג. ד'תרמב-ג. ד'תרסב. ד'תרפז-ט. ד'תרצו. ד'תרחצ. ד'תשכג.

ד'תשכח.

סקירה מפורטת מהשליחות ראה במבוא שבתחלת הספר.