ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקמז

ב"ה, כ"ב תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד בכפר חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפרטי כל מימי י"ב וכ"ד סיון וב' תמוז, ובטח ימשיכו במנהג טוב זה, כוונתי לא רק לשלוח הפ"כ אלא לתוספת סדר בעבודתם אשר הרבה מסייע בזה העלות הדברים על הכתב מהאסיפה ובעת האסיפה השני' לבקר החלטות הקודמות עד כמה שנתקיימו סיבת אי קיומן של איזה פרטים שבהם וכו', ויה"ר שתיכף על אתר יראו פעולות טובות מהאמור.

כיון שאחת ממטרות הראשיות דצעירי אגו"ח ואגו"ח הפצת המעינות ע"י כל האופנים האפשרים, מהנכון שיעוררו גם שאר הסניפים של צעירי אגו"ח להנהיג סדרים האמורים לעיל כיון שרב טוב צפון בזה, וכנ"ל, ומובן שברשותם לומר שעושים זה ע"פ הצעתי.

לפלא שלא נגעו בהפ"כ בשאלת הסיוע להתפתחות סניף נשי ובנות חב"ד אשר בכפר חב"ד, כיון שמתאוננות הן על העדר הסיוע מצד האנשים בהנוגע להרצאות ללמוד לפניהן וכו'... ויה"ר שיצליחו גם בזה, וגודל הזכות אין די באר.

בודאי יודיעו גם ע"ד התועדויות דיום הבהיר י"ב תמוז, כיון שכנראה מהפ"כ, הם מראשי המתעסקים בזה.

בודאי למותר לעוררם לעשות כל התלוי בהם להצלחתה הכי גדולה של שהות השלוחים שליט"א באה"ק ת"ו.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ולבשו"ט.

ד'תקמז

השלוחים: ראה גם אגרת הקודמת, ובהנסמן בהערות שם.