ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקמט

ב"ה, כ"ב תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' הרב אשר שי'

שלום וברכה!

... במה שהעיר בהחלוקות דצדיק וטוב לו כו' שכפשוטו הרי גם בבינונים ישנם שני סוגים אלו דטו"ר, היינו שהוא בינוני בתורה ומצות וטוב או רע לו בגשמיות ומובן שצודק בזה, אבל בבינוני אין זה קושיא לטעם מצבו כיון שהוא בינוני, משא"כ בצדיק ורשע שלכאורה צריך הי' להיות רק סוג אחד בכל אחד ואחד, ולכן שאל משה רבינו רק בהנוגע לצדיק ורשע וכמרז"ל ברכות ז, א.

בטח שומר שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תקמט

הרב אשר: דורשט.