ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקנא

ב"ה, כ"ב תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק צבי

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז תמוז, בו כותב אודות פעולותיו בקדש בשטח חינוך על טהרת הקדש, ויה"ר אשר הוא, וכן המתעסקים בזה ביחד אתו, לא יסתפקו בהענינים אודותם כותב ובאופן פעולות ענינים אלו, כיון שאפשרי, ולכן גם מוכרח היקף גדול יותר ופעולות מסונפות יותר, ואין הדבר תלוי אלא ברצון המתעסקים כיון שהיכולת ניתנה להם מבורא עולם ומנהיגו הכל יכול ובטח יוכל למצוא האותיות המתאימות להסביר הנ"ל לחבריו וכן לעצמו עד שיפעלו הדברים בהנוגע לפועל, ואז מובטחים ע"פ הפסק בי"ד של מעלה הידוע שתהי' ידם על העליונה למרות העלמים והסתרים.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך לו מתאים לכתבו, והגדלת התעסקותו בהאמור והוספתו בזה תמהר מילוי בקשתו עבורם ועבור עצמו.

אף שאינו מזכיר, בטח שומר שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא נוסף על שיעוריו בלימוד התורה בכלל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תקנא

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 371 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יצחק צבי: אייזנבך, ירושלים.