ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקנב

ב"ה, כ"ג תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

ש"ב הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יהודה ליב שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מיום הבהיר חג הגאולה, בו כותב אודות החגיגה וההתועדות דימים אלו, ויה"ר שתומשך ההתעוררות על כל השנה כולה מתאים לרצון בעל השמחה וביחוד בנקודה התיכונה הפצת המעינות עד שיגיעו גם חוצה.

בטח יגיעו ימים אלו האברכים השלוחים שליט"א לאה"ק ת"ו ולירושלים עיה"ק ת"ו, ויה"ר שיצליחו גם הם בשליחותם אשר הנקודה התיכונה גם בה הוא הפצת המעינות חוצה, כיון שזהו דרישת השעה הקדמה והכנה לביאת משיח צדקנו אשר אז קאתי מר לכשיפוצו המעינות, ואשרי המשתדל בזה שהוא הנוטל חלק בראש.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תקנב

מו"ה יהודה ליב: סלונים, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תלו, ובהנסמן בהערות שם.

יגיעו ימים אלו: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.