ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקנג

ב"ה, כ"ג תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה אוריאל

שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מט"ו תמוז והקודם לו עם המוסגר בו, ולפלא שאין מזכיר ע"ד ביקורו אצל האנשים אודותם דברנו בהנוגע להפצת המעינות ע"י הנהגת לימוד החסידות באופן קבוע, כדרישת רבנו קביעות לא רק בזמן אלא גם קביעות בנפש, ובטח ימלא בזה בפעולה וגם בכתיבה מה שלא נעשה עד עתה, ואף שכנראה חושש לסבר הפנים בו יקבלוהו, תקותי שלא אלמן ישראל ח"ו ובכמה מקומות יצליח במדה מסוימת וע"ד לקיחת חלק בערב יום הקדוש הרי אם נגזר ח"ו שבאיזה ענין לא יקבלוהו בספ"י בתכלית השלימות, יה"ר שיצא ידי הגזר ע"י דבורו ע"ד לימוד פנימית התורה תורת החסידות המאור שבתורה, ובפרט שבכלל ה"ז דאגה מוגזמת...

אף שמצדי לא פרסמתי הדבר, אבל כנראה שהגיע גם לחוץ, שמשתדל אני בהנוגע לפרסום הפס"ד בהפלגת אניות ישראליות הנוסעות גם בש"ק, ות"ח אם יודיע הנעשה בזה והמשך הדברים.

בברכה להצלחה מופלגה בעניניו הפרטים והטפול, ובטח יבקר הוא וכן זוגתו שתליט"א במקומות הקדושים ובהגשת פתקא למילוי משאלות לבבם לטובה בקרוב.

המחכה לבשו"ט.

נ.ב.

האברכים שליט"א שלוחי אנ"ש וב"כ שלי יגיעו לאה"ק ת"ו בתחלת מנ"א, ובטח מצדו יעשה התלוי בו להצלחת שליחותם, ובפרט בהעיקר הפצת המעינות חוצה עלי' נדבר גם עמו טרם נסיעתו.

ד'תקנג

מו"ה אוריאל: צימר, ירושלים. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תמז, ובהנסמן בהערות שם.

אניות ישראליות: ראה לקמן אגרת ד'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.

שלוחי אנ"ש וב"כ שלי: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.