ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקנד

ב"ה, כ"ג תמוז, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

לכבוד הוו"ח אי"א נו"מ עוסק בצרכי ציבור

בעל מדות

תרומיות ענף עץ אבות וכו' מהרש"ז שי'

שלום וברכה!

בהמשך לשיחתנו בהיות כ' כאן בענין התועלת הרבה הצפוי' מביקור תלמידינו מכאן באה"ק ת"ו, ונתחזק אצלי הרעיון בקשר עם המאורע ל"ע ול"ע בכפר חב"ד אשר ביקורם נעשה הכרחי כדי להביא התחזקות ועידוד ברוח אנ"ש שי' בכפר וכללות אנ"ש שי', וכפי שבקשתי את הרב הגאון והרה"ח וכו' וכו' הרש"י שי' זוין לדבר את כ' בזה.

הנני להודיע לכ' בנועם אשר יצאו מכאן עשרה מהתלמידים התמימים שי' בתור שלוחי אנ"ש ובאי-כחי, ואחרי שיעשו איזה ימים בביקורם במדינות שונות בדרכם, יגיעו אי"ה ללוד בעש"ק ה' מנ"א.

והגם אשר הלחץ הכספי כאן גדול ביותר, אבל בתקוה אשר שיחתנו תעשה פרי לויתי על חשבון זה את הכסף להוצאות הנוסעים.

ושמחתי להידיעה מהרה"ג והרה"ח וכו' וכו' הרש"י שי' אשר דיבר את כ' בענין זה ואמר שמחפש מקור להשיג הוצאות האש"ל וחצי הוצאות הנסיעה, ותקותי אשר גם שאר ההוצאות ישתדל להשיג והענין יבוא לגמר טוב (מלבד השתתפות סמלית, בהוצאות נסיעה זו, של הנוסעים עצמם ושלי)

בסמיכות להנסיעה הדפסנו מחדש סדור תהלת ה' נוסח האריז"ל בפורמאט כיס עם כמה הוספות ושכלולים, שרואה אני בזה סימן טוב, והנני שולח לו סדור זה בקורת-רוח מיוחדת.

בכבוד ובברכה לבריאות ולהצלחה.

ד'תקנד

מהרש"ז: שזר. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שט, ובהנסמן בהערות שם.

מביקור תלמידינו: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.

שבקשתי: ראה לעיל אגרת ד'תב. ד'תע.