ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקנח

ב"ה, כ"ג תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה שמואל מאיר שי'

שלום וברכה!

... בהתענינות מרובה קראתי מ"ש ע"ד מצב הקהלה והענינים הצבוריים במחנו הט', ובטח יקח חלק חיוני בהחזקת והפצת היהדות ובענינים הקשורים בזה, ומובן מעצמו ופשוט ובפרט כמבואר באגה"ק ובכ"מ ע"י אהבת ישראל וקירוב הלבבות לאבינו שבשמים, וידוע הפתגם של כ"ק מו"ח אדמו"ר שכל יחיד הוא רבים ובפרט אנ"ש שניתנה להם הברכה מנשיאנו הק', וכפסק בי"ד של מעלה אשר בכל ענין של תורה יראת שמים ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה (נדפס בס' קיצורים והערות לתניא עמוד קכ"ב).

ד'תקנח

מו"ה שמואל מאיר שי': זילברשטיין, אנטווערפען.