ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקסא

ב"ה, כ"ד תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מו"ה א[ה]רון דוב שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מח"י תמוז, בו כותב:

א) בענין סתימת פתח, מובא בצוואת רבי יהודה החסיד בענין סתימת תנור, צוואה סי' כ' ומ"ט ובפנים הספר סי' תרי"א ותתשמ"ו, ונמצא בכתבי נשיאנו הק' וכנראה הוא מכ"ק אדמו"ר הצ"צ, וז"ל: ולענין סתימת החלון ודלת צווה כ"ק א"א זקני מו"ר זצוקללה"ה נ"ע לעשות חור בהסתימה בקנה (טרייבעל) של מתכות ואפי' סתימה מב' הצדדים וגם יכולים אח"כ לטוח בטיט. ובמכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, כ"ז טבת תש"ח, וז"ל: נוהגים אשר במקום החלון שסותמים מניחים חור עגול כטפח וחצי, ובחור זה מכניסים שפופרת של בלעך פתוחה משני העברים וכאשר גומרים מלאכת הסתימה אז עושים דעקלעך על השפופרת ואז עושים המעזיבה כנהוג.

ב) במ"ש שאינו בקי במנהגי חב"ד וכו' ושואל אם יש ספר בו נקבצו המנהגים בזה. - הנה אף שמכינים זה להדפסה, אבל עדיין לא בא לפועל, ונדפסו המנהגים בכמה מהקונטרסים, מנהגי פסח, בהגדה של פסח הוצאת קה"ת, מנהגי אלול ותשרי במחזור השלם של הוצאת קה"ת, וכיו"ב, כן נשלח לו בפ"ע לוח היום יום שגם בו כמה מנהגים וכמצוין במפתח, ובטח תהי' עינו טובה גם בשל אחרים להודיעם ג"כ ממנהגים אלו וזכות הרבים תלוי בו.

נעם לי לקבל מכתבו ע"ד הרושם מביקור השלוחים שליט"א. ויהי רצון שיבוא הרושם ויפעול בענינים של מעשה ובחיי היום יומיים, כי זה כל האדם.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תקסא

נדפסה בבטאון חב"ד גליון 35 - 34 ע' 47 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה אהרון דוב: סופרין, גייטסהעד.

סתימת הפתח: ראה לעיל ח"ז אגרת א'תתקכג.

בכתבי נשיאנו... הצ"צ: האריכו בזה כמה, וראה הערות ובאורים גליון תצט ע' 17 - 21.

ובמכתב כ"ק מו"ח אדמו"ר: אג"ק שלו ח"ט ג'קעז.

מביקור השלוחים: ראה לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.