ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקסב

ב"ה, כ"ד תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"א תמוז, בו כותב אשר התדבר עם הרה"ח וכו' הרנ"ן שי' המשפיע שלו וגם עם הרה"ג הרה"ח מוהרב"א שי' גאראדעצקי, ושניהם הסכימו שיסע למרוקה על מנת לעשות שם בחינוך על טהרת הקדש של בני ישראל.

ואם כנים הדברים ומקבל זה על עצמו בתום לבב, נכון הדבר וטוב, אלא שעוד זאת שעליו להביט על עצמו כמו שהוא באמת תלמידה של הישיבה הק' תומכי תמימים שנקראים בשם נרות להאיר, פירוש שבכל מקום בואו עליו להאיר נשמות בני ישראל באור אלקי על ידי השפעתו עליהם בלימוד התורה ביראת שמים וקיום מצותי' בהידור, ועל ידי זה יצליח בכל האמור.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תקסב

הרנ"ן: ה"ר ניסן נמנוב.