ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקסה

ב"ה, כ"ה תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסקים בצ"צ

מו"ה חיים שלום שי' הלוי, מו"ה יעקב שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם למלאת השנה לקיום בית מדרש חב"ד במזכרת משה, ובו גם ראשי פרקים מפעולת והתפתחות בית הכנסת ובית המדרש.

- ויהי רצון אשר עוד רבות בשנים יזכם בורא עולם ומנהיגו לבשר מהגדלת מקדש מעט שזכו בבנינו, הגדלה הן בכמות והן באיכות ובכל שלשת הסוגים נר מצוה תורה אור ומאור שבתורה, הדרכותי' ומנהגי', וברור הדבר שנאמן נותן התורה לקיים הבטחתו אשר מזכי הרבים הם בלשון הכתוב ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד, והעומדים בראש נוטלים חלק בראש כמובן ופשוט.

בודאי ניצלו ימי הסגולה והגאולה י"ב וי"ג תמוז באופן המתאים ויודיעו גם עד"ז בפרטיות הדרושה.

כן בטח למותר לעוררם אשר ינצלו ביקור השלוחים שליט"א שעלו מכאן למשך איזה שבועות לאה"ק ת"ו בתור ב"כ אנ"ש ובאי כחי שיתועדו גם בבית הכנסת ובבית מדרש שלהם, ומניהו ומנייהו יתקלס שם עילאה.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ותוספת האומץ בהפצת המעינות חוצה ימהר ביאת משיח צדקנו כהבטחתו הידועה שנמסרה לנו ע"י הבעש"ט ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

בברכה.

ד'תקסה

מו"ה חיים שלום: סגל, ירושלים.

מו"ה יעקב: אורנשטיין, ירושלים. אגרת נוספת אליו - לעיל ד'תלז.

ביקור השלוחים: ראה לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.