ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקסו

ב"ה, כ"ה תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה משה זאב

שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו, עם המוסגר בו תוצאות ביקורו במוסדות חינוך חב"ד ורושמיו מעניני חב"ד אשר באה"ק ת"ו בכלל. ותקותי חזקה אשר גם להבא יכתוב ובפרטיות הדרושה ובלי כחל ובלי שרק, כיון שנוגע להבפועל ממש ונוגע לרבים. וכנראה גם במוחש אשר ע"י פעולותיו עד עתה נתקנו כמה פרטים אף שהתחלות קשות, ומזה מובן שבעתיד יהי' קל יותר ובלבד שישתפו פעולה כל השייכים לזה ויתעסקו מתוך כוונה אחת להרחיב הענינים ולפתחם בכמות ובאיכות מתאים לרצון נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, וגדול זכות כאו"א מהמשתדלים בזה וביותר גדול זכות אלו שגרמו להזזה ולשימת לב אפילו לענינים מוזנחים, וק"ל.

תקותי שממשיך בביקורו במוסדות חב"ד ומתענין בעניני חב"ד למרות תכסיס יצה"ר המשונה שקרא לו בשם ימי חופש, ולצערנו ולדאבוננו מתקבל אפילו אצל כמה מהחרדים לדבר ה' במשך כל השנה באמרם שימי חופש שאני, ואין אז מקום לעמל ויגיעה ואין מרגישים שזהו היפך התורה, אשר הודיעה שאדם לעמל יולד, לא יגעת ומצאת אל תאמין, ימים יוצרו ולו אחד בהם (שאין אף יום אחד מיותר ולא שעה אחת כי ניתנו בקצבה לא פחות מהדרוש לאדם למלא תפקידו הפנימי שהוא כמאמר המשנה אני נבראתי לשמש את קוני, אבל לא גם יתר על המדה, שלכן כל רגע שאין מנצלים אותו ולא יהי' בימים האמורים הנ"ל ה"ז אבדה שאינה חוזרת, ימים ערטילאין וכלשון זוהר הק'), והאריכות בדבר המובן לכל אדם ישר הולך, אך למותר.

ימים אלו יגיעו לאה"ק ת"ו השלוחים שליט"א שעלו מכאן למשך איזה שבועות בתור ב"כ אנ"ש וב"כ, ובודאי למותר לעוררו להפגש אתם ובמדה האפשרית להלוות אתם בביקוריהם, וזכות הרבים מסייעתו.

המחכה לבשו"ט ומפורטות בכל האמור.

ד'תקסו

נדפסה בלקו"ש חי"ג ע' 300 והושלמה ע"פ העתק המזכירות והעתקה.

מו"ה משה זאב שי': ירוסלבסקי, תל אביב. אגרת נוספת אליו - לעיל חי"א ג'תשכה.

השלוחים: ראה לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.