ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקסז

ב"ה, כ"ה תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

האברך נחמן שי'

שלום וברכה!

במענה על הפתקא שלו בצירוף מכתבו שקבל מחברו שי'.

בעת רצון יזכירוהו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להתעוררות ר"ר בהמצטרך לו.

וכבר ידוע הוראת בורא עולם ומנהיגו, לא יגעת ומצאת אל תאמין, ועוד זאת אשר על כאו"א בתוך כלל ישראל נאמר ראה נתתי לפניך את החיים ואת הטוב גו' ובחרת בחיים, ובחרת אתה דוקא בעצמך, אלא שהבא לטהר מסייעין לו, ויה"ר שימצא האותיות המתאימות להסביר לחבירו אשר ניתנה לו היכולת המלאה לשמש פנס אור במקומו עתה וצנור דרך בו יבוא אור התורה וחיות בקיום המצות לכל אלה הנמצאים בסביבתו, אבל ע"פ האמור לעיל צריך הוא לבחור בדרך זו ואז יצליח לא רק במילוי תפקידו האמיתי אלא גם לתוספת הברכה וההצלחה בעניניו הפרטים, ואם בכל מקום ובכל זמן יש תפקיד זה מגדיל האחריות וגם הזכות עאכו"כ המקום שם נמצא ומצבו הוא וגדולה אחריותו כ"פ ככה כיון שנשמת אביו והדורות שלפניו עומדים ותובעים ממנו, האם על זה מסרנו נפשנו, ואפילו בכל יום ויום, על התורה והמצוה בכדי שבני וכו' יבלה חלק חשוב מזמנו על ענינים של מה בכך ויצדיק את עצמו בטעמים שגם הוא בעצמו יודע שאינם צודקים, ויה"ר שזכות אבותיו תעמוד לחבירו להעמידו בקרן אורה ולהאיר גם את סביבתו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תקסז

נחמן שי': סודק, ברוקלין.