ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקסח

ב"ה, כ"ה תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה שמעון

שי'

שלום וברכה!

במענה על הודעתו שהחליטו הוא ואחדים מחבריו שיחיו ליצור קרן עזרת אחים, וכבר התחילו בפעולות ממשיות בזה.

הנה יהי רצון שתהי' ההתחלה בשעה טובה ומוצלחת ותלכנה הפעולות הלוך והתרחב כפי הדרוש ועזרתם תהי' בהצלחה מתאים לדרז"ל;

על הכתוב, יברכך ד' וישמרך - יברכך בממון ובנכסים וישמור הממון והנכסים, היינו שינצלו הממון והנכסים באופן הכי טוב ובטוב הנראה והנגלה (ראה ספרי ומד"ר במקומם).

ואשרי חלקם של כל המשתדלים בזה, ויה"ר שע"פ פתגם הרה"ג הרה"ח הרה"צ וכו' הר"ה מפאריטש, יקוים בכאו"א מהם, שכל ההידור במצות ומעשים טובים עושה בשביל שיונח אצלו (עס זאל זיך אפלייגען) א ווארט חסידות, והנחה זו תביא לתוספת בלימוד תורת הנגלה והחסידות בהידור בקיום המצות ובעבודת התפלה.

בברכה ובפ"ש כל המשתדלים בהנ"ל, אשר כמובן גם אליהם כל הנ"ל מכוון.

ד'תקסח

מו"ה שמעון שי': גולדמן, ברוקלין.

פתגם: ראה גם לעיל אגרת ד'תפז, ובהנסמן בהערות שם.