ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקסט

ב"ה, כ"ו תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' גדלי' שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז וי"ט תמוז. כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע להמצטרך להם, מתאים לכתבו.

ומאחר שהוא המבקש עבורם, הנה ככל שיוסיף הוא בעניני תורה ומצותי' שהן הם הצנור והכלים להמשכת וקבלת ברכות השי"ת, יוסיף השי"ת במילוי בקשתו.

על פי המבואר בכמה מקומות בגודל מעלת ענין הצדקה, מהנכון שאמו שתליט"א תפריש בכל יום חול בבקר איזה פרוטות לצדקה וכן יבדקו את המזוזות בדירתה בה נמצאת.

ענין מיוחד מצאתי, במה שכותב במכתבו שהי' מראשי ברית סטודנטים דתים יבנה, ובודאי ממשיך בקישורים לא רק עם חבריו בברית זו מלפנים אלא גם חברי הברית זו בהווה, אף שהוא כבר בוגר האוניברסיטה כפי כתבו, כי אף שבהנוגע לכל אחד ואחד כלל גדול בתורה ואהבת לרעך כמוך, ואם בנוגע להטבה גשמית וגופנית של רעהו הדברים אמורים עאכו"כ בהטבתו רוחנית המביאה לחיי העולם הבא ולחיי העולם הזה, הנה במיוחד ובמדה גדולה יותר מוטל ציווי זה על אנשים שמסוג אחד וחינוך דומה וכו', וכפתגם הקצר של חז"ל ענייך קודמין, ואין עני אלא בדעת, וכמובן נקרא בשם זה החסר במקצוע אחד אף שעשיר הוא במדע מקצועות אחרים, ועוד חיוב גדול יותר כשהמדובר הוא ברעהו איש צעיר המתכונן לסדר חייו, שלפעמים תכופות הגישה להסתדרות זו והתחלה טובעים את חותמם על כל משך שני חיי הצעיר וביתו אשר יקים במשך הזמן, היינו שהוא רושם לדורות ולדורי דורות, שעל פי זה מובן שכל יגיעה ומאמץ כדאים כיון שתוצאותיהם הן לעשיריות בשנים, וביחוד להשפיע בשטח הדת דחיי עם ישראל ובעבודת השם שזהו תכלית בריאת האדם וכדבר משנה (סוף קדושין) אני נבראתי לשמש את קוני, וינעם לי לקבל בשורות טובות בפעולותיו בשטח זה.

בברכה לבשו"ט.

נ.ב.

נוהגים בחוגים שונים לשלוח להספרי' שעל ידי מהנדפס ויוצא לאור על ידם בכל המקצועות ובכל הלשונות, כיון שספרי' זו גם תועלת הרבים בה, ובטח ינהג גם הוא באופן כזה ובפרט שהמקצועות שלו הם כפי כתבו פילוסופי' חינוך ומטמטיקה, ותודה מראש.

ד'תקסט

מו"ה גדלי': רחמן, תל אביב.