ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקע

ב"ה, כ"ז תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה שמואל דובער שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת המעטפה מ- /3;7amp& עם המוסגר בה.

ולפלא שאינו מודיע מהשתדלותו בהפצת היהדות והפצת המעינות ביחוד, שהרי הנ"ל הם הן מתפקידו של האדם וכדבר משנה, אני נבראתי לשמש את קוני, אשר השמוש הזה נעשה על ידי עניני תורה ומצות שכלל גדול בהם הענין דואהבת לרעך כמוך ועל ידי העזר לבני ישראל בעניני תורה ומצות מוסיפים ההצלחה בעבודת עצמו בזה, ואף שצריך להעמיד כאו"א מבנ"י על החזקה דשליח (היינו כאו"א מבני ישראל) עושה שליחותו של אדם העליון - כמבואר בלקו"ת ס"פ ויקרא - בכל זה ידוע הפס"ד שבמקום שיש לברר אין סומכין על החזקה (שו"ע יו"ד בתחלתו), ובפרט שכל ישראל ערבים זב"ז, וביחוד בדורנו דרא דעקבתא דמשיחא שהנה זה עומד אחר כתלנו, ובודאי לדכוותי' האריכות בזה אך למותר.

בברכה ובלשון הרב הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר צו א געזונטען זומער ויבשר טוב בכל האמור.

ד'תקע

מו"ה שמואל דובער: גאנעלעס, נ.י. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ב קצג. רטו.