ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקעא

ב"ה, כ"ז תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה חיים

שאול שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב תמוז, בו כותב אודות לקיחת מדריך וכו' - ומובן שבכגון דא מחליטים על אתר ואחרי ראות הצלחתו בהתלמידים, ויה"ר שתהי' הצלחה מופלגה וכולם יחד יקימו גידולין שבצדק יוכלו עליהם לומר ראו גידולים שגדלתי, והעומדים בראש עבודה הכי קדושה זו לוקחים חלק בראש באריכות ימים ושנים טובות, טובות עם כל הפירושים כביטוי כ"ק מו"ח אדמו"ר ולהצלחה במילוי תפקידם הפנימי והעיקרי לעשות לו ית' דירה בתחתונים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

ד'תקעא

מו"ה חיים שאול: ברוק, ראשון לציון. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תז, ובהנסמן בהערות שם.

מדריך: לישיבת אחי תמימים בראשל"צ.