ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקעב

ב"ה, כ"ט תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז תמוז. ת"ח על כתבו אודות ההתועדות בימי הסגולה שעברו, אף כי קיצר בערך חשיבות הענינים (ובטח ימלא בהזדמנות הבאה). ותקותי חזקה אשר מתאים לדבר משנה לא המדרש עיקר אלא המעשה, שמזה מובן שגם המדרש גדול אלא המעשה עיקר יותר, ישתדל כאו"א מתאים למעמדו ומצבו, להביא ההתעוררות שעל אתר בשינוי לטוב בעניני מעשה דבור ואפילו מחשבה של המשתתפים והמושפעים שלהם בימים שאחרי זה. ויה"ר שיהי' בהצלחה מופלגה, וכשם שהוא מבשר טוב אודות ההתועדות - יזכהו השי"ת לבשר טובות גם בזה.

וע"פ הנ"ל מובנת ג"כ תמיהתי על תחלת מכתבו, אשר לבו התחיל בוער ללמוד ובכ"ז מתעכב - בה בשעה שבורא עולם ומנהיגו מצוה בכל יום ויום על ענין לימוד התורה בכל חלקי', וכידוע הפסק בזה בהלכות תלמוד תורה לרבנו הזקן בעל התניא והשו"ע, פרק א'. פ"ד ופיו"ד. ועוד יותר ע"פ מרז"ל (עירובין סד,א) כל האומר שמועה זו נאה ושמועה זו אינה נאה (אף שמודה שגם היא שמועה היא, אלא שאינה נאה עכ"פ בשבילו, וק"ל). ובלשון התניא קדישא (ריש פרק מ"א) ה' נצב עליו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי. והאריכות בכגון דא אך למותר. ובטח יודיע בחוזר, אולי לא דייק בכתבו הנ"ל, ואין כוונתו כפשוטו של הלשון. או שעכ"פ תיקן הענינים תומ"י ובאופן של חרטה ותשובה על העבר, שאם הי' רגיל לקרות דף אחד (לולי הכרח תיקון העבר) יקרא ב' דפים כו' - ראה אגה"ת סוף פרק ט' -

מובן שכל הנ"ל הוא לא רק בהנוגע אליו בעצמו, אלא לכל מושפעיו, וכבר ידוע אשר ואהבת לרעך כמוך הוא כלל גדול בתורה, ואחכה לבשו"ט גם בזה.

כבקשתו יזכירו את כל אלה שכותב אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בטח שומר שלשת השיעורים הידועים בחומש תהלים ותניא מדי יום ביומו.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

נתקבל מכתבו מכ"ד תמוז. ובשאלתו לבריאותו - יחדל מלחשוב עד"ז כלל. אבל יפנה לרופא וימלא בפועל כהוראותיו בהנוגע לסדר היום שלו וכו', מבלי להעסיק בזה כח המחשבה שלו. כן במש"כ ע"ד אחותו תי' - ג"כ צריך הי' להתייעץ עם רופא. והרי ארז"ל אשר התורה נותנת רשות לרופא לרפאות. ולכל דבר ארז"ל שצ"ל אחיזה בטבע.

והרופא כל בשר ישלח רפואתם.