ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקעג

ב"ה, כ"ט תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי'

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק נתקבל מכתבו ממוצש"ק, בו כותב ראשי פרקים מפעולותיו בכלל ובימים הבהירים חג הגאולה בפרט, ומצער שהקבוצה היתה מחבריו קטנה בכמות, ויה"ר שכל אחד מהקבוצה יהי' טופח ע"מ להטפיח בין חבריו, ובטח ככתבי מאז עומד עמהם בקישור גם לאחרי ההתועדות.

נעם לי ביותר לקרות ע"ד הרצאתו בסניף נשי ובנות חב"ד, ובודאי יעשה כזה גם להבא ויזרז ככל הדרוש גם את שאר אנ"ש על ענין זה, ובפרט שבזמן האחרון מתאוננות שאין מסייעים בידם ע"י הרצאות לימוד לפניהן וכו'...

לפי התכנית, הנה בתחלת חדש מנ"א יגיעו האברכים השלוחים שליט"א לאה"ק ת"ו, יה"ר שיצליחו בשליחותם, אשר הנקודה התיכונה היא הפצת המעינות עד שיגיעו גם חוצה כיון שזהו דרישת השעה, הקדמה והכנה לביאת משיח צדקנו ב"ב אשר אז קאתי מר לכשיפוצו המעינות, ואשרי המשתדל בזה שהוא הנוטל חלק בראש.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

נתקבלה החוברת מחנים משבועות וכן החוברת פ"ג, ולפלא שחסרים החוברות שבינתים היינו מחוברת פ' ועד זו שנתקבלה, ובמדה האפשרית בטח ישתדל למלאות החסרון, ות"ח מראש.

נתקבלו לאח"כ גם החוברת פ"ד - פ"ה ובקופיר החוברת א-ז, ט-יא, ט"ו. ההופיעו רק בקופיר?

מסיבה נתעכב השלוח, ונמסר לי בינתיים מכתבו להמזכירות מג' מנ"א, ע"ד התכנית לקבלת פני הנ"ל. ואחכה להמשך בשו"ט. ומובן שאם תהיינה בזה הוצאות נוספות שאין מקור לסילוקן - יודיע ואעורר את אנ"ש שי' לתרום ע"ז. ובודאי הביאו החלטות אסיפתם בפועל. ויה"ר שיהי' בהצלחה ובכיוון הרצוי.

זה עתה נתקבלו החוברות מחניים פו-פז, ות"ח עבורן, בטח באם באפשרי, ישלח גם התנ"ך שבהוצאת צה"ל, ות"ח מראש.

ד'תקעג

חלקה נדפס בלקו"ש חכ"ג ע' 439 וחלקה שם ע' 469 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.

מו"ה יחיאל מיכל יהודא ליב שי': זלמנוב, בני ברק. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'רפב, ובהנסמן בהערות שם.

האברכים השלוחים: ראה לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.

מתאוננות: ראה לעיל אגרת ד'תכט.