ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקעד

ב"ה, כ"ט תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר והדחופים מכ"ב כ"ד וכ"ו תמוז, וכבקשתו נשלח המענה דחוף, אף שאין מובן מה המהירות בזה איזה ימים לפני סיום זמן הלימודים.

בהם כותב אודות הנהגת פב"פ ופב"פ מהתלמידים שאינה כדבעי ויש בזה חילוקי דיעות בינו ובין הנהלת... איך להתנהג עמהם, ולכן רוצה שמכאן יפסקו את הדין.

והנה (מלבד הדין הידוע שאין פוסקין על יסוד שמועה מצד אחד), האם לפי דעתו הסדר שיתערבו מעבר לים בנוגע לתלמידים פרטים במוסד שיש לו הנהלה בת כמה חברים, ובטח ידוע לו שבמוסדות ליובאוויטש הנמצאים בכל קצוי תבל נמצאים כמה אלפים תלמידים-ות, ואם החלטת שאלת הטלת קנס וכיו"ב יוכרחו להורות בזה מן המרכז, יהי' זה ע"ד הכתוב נבול תבול אלא שבמדה עוד יותר מבהילה, ואין ללכת בהנהגות שאינן מעולם התיקון, וכשיש חילוקי דיעות בהנהלת איזה מוסד, מבקשים לעשות אסיפה של כל החברים ושכל הצדדים יציעו טענותיהם ויחליטו ברוב דיעות כנהוג כיון שסו"ס הרי כוונת כל חברי ההנהלה צ"ל טובת המוסד והתלמידים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור ובזה שנסדרו הענינים בטוב,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ד'תקעד

נדפסה בלקו"ש חכ"ב ע' 408 והושלמה ע"פ העתק המזכירות.