ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקעו

ב"ה, כ"ט תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

ש"ב הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אברהם דוד שי'

שלום וברכה!

... נעם לי לקרות במכתבו שחזר כ"פ מאמרי דא"ח, ויה"ר שיקוים דבר משנה מצוה גוררת מצוה אפילו מצוה יחידה כדיוק הלשון בלשון יחיד, עאכו"כ מצוה שנשנית כ"פ שגוררת הרבה יותר ממספר מצות הגורמות, ע"פ המבואר בשער היחוד והאמונה ריש פרק י"ב עוד זאת העולה על כולנה כו' - כח הבא ע"י הצירוף של כמה אותיות, וכוונתי כפשוטה שיוסיף כהנה וכהנה בהפצת דא"ח, ובודאי יהי' בהצלחה, ויה"ר שיעשה זה מתוך מנוחת הנפש והרחבת הפרנסה והרחבת הדעת.

בברכה.

ד'תקעו

מו"ה אברהם דוד: ינובסקי, רמת גן. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתנז, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ד'תשמה.