ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקעח

ב"ה, כ"ט תמוז, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בשאלתו במכתבו האחרון אם יש לדחות קיום המצוה לחדש - פשיטא שאין לעשות כזה, ובפרט שבענינים כגון אלו צריכים הסכמה מלאה של הצד השני, וע"פ המבואר בפוסקים כיון שהוא צערא דגופא קשה הבירור אם ההסכם בלי שיור הוא וד"ל.

- וכבר כתבתי לכמה בכגון דא, שחומרא בזה קולא היא ועוד גרוע מקולא, כי בדורנו דור יתום מועטים הם אלו השייכים לפרישות מבלי שיכשלו כו' ר"ל. ויה"ר שיחדל להתעמק בענינים אלו כיון שאין ההתעמקות בזה רצוי' ופשיטא שאינה נדרשת, וינצל כח ההתעמקות בהפצת המעינות חוצה ככל האפשרי במסגרת צעירי אגו"ח וגם בשאר, והשי"ת יצליחו.

בברכה.

ד'תקעח

וכבר כתבתי: ראה לעיל ח"ט אגרת ב'תתקסב. חי"ב ג'תתעו.