ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקעט

[שלהי תמוז, תשט"ז]

במש"כ בענין חנוכת הבית משאילתות בתחלתו - (וכ"ה בתנחומא, כמצוין שם) - ומג"א סתקס"ח ס"ה.

רשום אצלי שמדובר בהשייך לזה: של"ה עמוד השלום בסופו. שו"ת חת"ס חיו"ד סקל"ח (הובא בפ"ת יו"ד סקע"ט סק"ד). תורת השלמים סי"ט. שו"ת חיים ביד סל"ב.

חנוכת הבית (אמשטרדם, תקנג). כתר ש"ט (לרש"ט גאגין) ח"א, ע' תרם. - ועיין סד"ה ויגש תרס"ו.

ד'תקעט

נעתקה מגוכתי"ק ע"ג אגרת הרא"א יאלעס, מיום י"ט תמוז תשט"ז. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תס, ובהנסמן בהערות שם.

במש"כ בענין חנוכת הבית: בספק המג"א אם הוי סעודת מצוה.

משאילתות בתחלתו: הקב"ה נח ביומא דשבתא וברכו וקדשו כאינש דבני ביתא... עביד הילולא חד יומא.