ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקפ

ב"ה, ראש חדש מנחם-אב, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

שלום וברכה!

במענה על המברק, ונתעכבה התשובה מפני שבא המברק בלי חתימה, ורק אחרי דרישה מיוחדת נתקבלה הידיעה שהמברק צריך הי' להיות בחתימת כהדר"ג שליט"א.

בטח בינתיים כהדר"ג שליט"א קבל מכתבי מיום כ"ג תמוז, אשר יש בו כבר מענה על השאלה אם יכולה אני' להתנהל באופן אוטומטי כל מעת לעת בלי חילול שבת. בכל זאת אבוא כאן בתוספת איזה פרטים.

באני' (ומעין זה גם במסילת הברזל, או בבתי חרושת) יש ג' סוגים של מכונות: (א) מכונות המפעילות, (ב) מכונות הממציאות את האנרגי', (ג) מכונות לקישור בין מחלקות שונות, העברת וקבלת הוראות ועוד. ולענינים שאינם עקריים כ"כ אבל גם כן מוכרחים.

וכמו - באני' - העברת הפקודות לבעל ההגה, או לחדר המכונות, או לחדר הרדיו, וכיו"ב שכל זה נעשה ע"י הטלפון, או בכתב, ובכ"מ - סוג מסוים של פקודות והוראות נמסר ע"י הדלקת נר חשמלי; וכן שידור מברקים וקבלתם מחוץ, וכוונתי בעיקר, בהנוגע לנדו"ד, למברקים השייכים לאופן הנהגת האני' שתוכן המברק קובע כיוון מהלך האני' ופרטיו ושילוח וקבלת המברק מהווה עי"ז חלק מוכרחי של הנהגת האני', כיוונה וכו',

אשר בלעדי כל אלה אין אני' מודרנית מתנהלת.

נוסף על ג' סוגי המכונות הנ"ל שיש להם קשר במישרין עם עצם הנהגת האני', הרי יש באני' כמה וכמה מכונות שהן מפעילות שירות הנוסעים ואנשי הצוות, שירות מכל המינים (המתקת מי הים ע"י הרתחתם, הספקת מים, אור, חום, אויר צח, הבאת האוכלין מדיוטא אחת לחברתה וכיו"ב). אף שאין מכונות אלו קשורות באופן ישר עם הנהגת האני'.

מכל הסוגים הנ"ל, מובן אשר מכונות ההגה, מכונות שידור המברקים וקבלתם וכיו"ב, אי אפשר כלל שתופעלנה באופן אוטומאטי.

- הערה: במקרים יוצאים מן הכלל, היינו כשהאני' הולכת בכיוון אחד ומדויק מבלי כל שנויים, אפשר להעמיד מכונת ההגה שתפעל באופן אוטומאטי ולהסתפק בהשגחה, אבל זה אפשרי רק לשעה קלה, באשר כיוון האני' משתנה מפני הרוחות שהן משתנות שזה מחייב שנוי בהגה לצד ההפכי לבטל השפעתן. והעיקר - שבמציאות אין אני' הולכת בכיוון אחד משך מעת-לעת שלם. ובפרט בהביא בחשבון הרוחות וזרמי המים שבים ואוקינוס, הידיעות המתקבלות ע"ד אניות שבדרך וכו'.

בהנוגע למכונות הממציאות את האנרגי', הרי בפועל גם הן אינן מתנהלות באופן אוטומאטי במשך כמה וכמה שעות בלי הפסק, ופשיטא שאי אפשר שיהי' כך במשך מעת-לעת שלם. כי הספקת החומרים הנצרכים, כמו המים, הדלק, הנפט וכיו"ב אי אפשרית בהשגחה בעלמא, ומוכרח שתהי' התאמה מזמן לזמן, התאמה לכמה ענינים המשתנים מזמן לזמן וכמו גובה המים בדוד, שינוי בכמות הדלק, שינוי הלחץ ועוד, שבהתאם לזה מוסיף או גורע הנפט, המים בדוד וכיו"ב (היינו מבעיר, מכבה וכו').

וכן הוא גם בנוגע לריחוק החומרים הנפסלים (שירי הדלק, המים וכיו"ב) שגם זה טעון פעולה ולא סגי בהשגחה בעלמא.

וגם מכונות המפעילות את האניות בפועל, אף שלכאורה יש מקום בשכל לומר שיכולות לפעול באופן אוטומאטי משך זמן בלתי מוגבל, אבל לא כן הוא בפועל, כיון שכמה פעמים במשך המעת-לעת, דורשות התאמה, שנויים וכו' - שכל זה נעשה בתפיסת ידי אדם.

הצד השוה בכל סוגי המכונות האמורות, הוא שכל מכונה טעונה מירוח, בשמן מיוחד לזה בכדי למעט "חיכוך" (השוואת גומות הקטנטנות שבחלקי המכונה המתנענעים אחד בצד חברו), הידוק או הקטנת ההידוק של פרקי המכונה, הברגים ועוד, אשר רק בחלקו ובמכונות הגדולות נעשה באופן אוטומטי, וג"ז ע"י כמה התאמות במשך מעל"ע.

עוד נמצא צד השוה בחלק גדול של המכונות והוא, שבכדי לדעת אופן פעולתן משתמשים בכמה כלי מדידה, נוסף על עצם ענין המדידה (אשר פעולת אחדות מהן קשורה בהדלקת נרות, נוסף על כ"ז) נרשמות תוצאות המדידה בפנקסים מיוחדים.

מובן ג"כ שמכונות השייכות לשירות הצוות והנוסעים, אי אפשר שתופעלנה משך מעל"ע שלם באופן אוטומטי, כיון ששנויים חלים בשירות הדרושה מהמכונה משך המעל"ע, ישנם שירותים שעקרם בלילה וביום רק מקצתם, או להיפך וכו'.

ובהתחשב עם המציאות, הנה נתינת היתר על הפלגת האני' - הרי זה נתינת היתר על אופן המציאותי של אופן הפלגתה והפעלתה, שבזה נכללים כל הסוגים האמורים.

מלבד הדיון ע"ד המכונות וכו' - הנה, כמו שכתבתי במכתבי הקודם, בא הענין דהעדר השביתה, על פי דברי הרמב"ן, החתם סופר וכו'; הענין דאוושי מלתא, כיון שאני' בימינו אלה הרי היא בדוגמת עיר קטנה, אלא שנשתנה לגריעותא בנוגע לנדו"ד, שהנוסע בה, במדה חשובה איננו ברשות עצמו, משא"כ בעיר, ועוד.

* * *

בחפשי ובחתרי למצוא איזה אופן היתר לאניות אלו, מובן שהתבוננתי בהאפשריות שביום הש"ק תופעלנה המכונות ע"י אינו יהודי. אבל מלבד שאי אפשר במציאות שאנשים אחדים יספיקו על זה, ובאני' המובילה מאות נוסעים - צריך לזה מספר גדול ביותר של אנשים, ואנשים בעלי מקצוע ומומחים דוקא, הנה לדעתי - ע"פ דין תורה תיקון זה אין מקומו כאן, כיון שבעלי האני' - ישראלים, ורוב הנוסעים (ובמציאות - כמעט כולם) הם ישראלים. ומה תועיל בזה (לעשותה היתר) עשיית קצת המלאכות ואפילו כולן - שאי אפשר הוא בכלל כנ"ל - ע"י עכו"ם. וגם שטר מכירה אין בזה מקומו אפילו לתקן ענין הבעלות לחוד, כי בכגון דא ערמה אינה מועילה, כיוון שהיא מתבטלת בש"ק עצמו על כל צעד ושעל ע"י רב החובל, הצוות וכו'.

ולפיענ"ד אין מוצא אחר כ"א העמדת האני' למשך יום השבת קדש. וכיון שבלאו הכי אין האניות נמצאות בדרכן בלי הפסק, יש למצוא כמה אופנים לסדר זמני הנסיעות באופן שההיזק הכספי ע"י הנ"ל יהי' מינימאלי.

ועוד הערה אחת. אף שעל פי דין יש מקום, לכאורה, להתיר הפלגת האני' באם תעגן לכל משך הש"ק אפילו בלב ים באם יכבו המכונות, שאז לא יצטרכו להספקת המים (להמכונות) והדלק, להמדידות וכו' וכו', הרי מלבד אשר שידורי המברקים וכיו"ב יופעלו גם אז, הנה בהתחשב עם המציאות - ברור שלא יקיימו התנאים של כיבוי המכונות בזמנם והדלקתן בשעה המותרת, נוסף על הפעלת המכונות העומדות לשירות הנוסעים והצוות שלא יישמר איסור הפעלתן למשך זמן, אף אם יקבלוהו לראשונה.

שלכן התיקון - העמדת האניות באחד הנמלים שכמה מהם נמצאים בדרך נסיעה זו.

וזהו, לפענ"ד, האופן היחידי האפשרי בסידור נסיעות אלו.

* * *

זה עתה הביאו לי העתקת מכתב הנהלת חברת אניות ב"כ "צים" כאן, כתוב במיוחד בקשר עם נדו"ד, ובמענה על שאלת הרוצים להקל בזה, והמענה הוא בנוגע להאני' "ישראל" ו"ציון". וז"ל:

... This ships are modern turbine driven ships with fully automatic operational features. Actually, the duties of the engine room crew are supervisory rather than functional.

Incidently, for your further information, the service speed of these ships is 18 knots per hour. It is impossible for either the Israel or the Zion to reach a European port within the given seven)7(day period...

על השאלה - שלכאורה מכתב כזה צריך להיות חתום ע"י מומחה במקצוע - רב החובל וכיו"ב, לא קבלתי תשובה ברורה, אף שמאחורי הפרגוד נודע כו'.

ובכל אופן נוסח זה עצמו מוכיח על המציאות, שלאחרי הלחץ וכו' כותב רק ע"ד המכונות המפעילות את האני' ולא ע"ד אלו המספקות את האנרגי' - החדר בו נמצאות מכונות אלו - נקרא Fireroom, ולא Engine room שנזכר במכתב הנ"ל. - וגם לא אודות מכונות שידורי הרדיו, המדידה, העברת הפקודות, המכונות לשירות הנוסעים וכו' - שבהן עיקר המלאכות דאורייתא, וכנ"ל. ולא עוד אלא אפילו בהנוגע למכונות המפעילות - כתוב שהן אוטומטיות ושתפקיד האנשים המטפלים בהם הוא ענין של השגחה יותר מאשר ענין של פעולה. ותו לא מידי. כן בפסקא השני' שבמכתב, אשר אי אפשר להגיע לחוף באירופה במשך שבוע ימים. שגם בזה הוכרחו להשמר שלא ייתפסו בשגיאה וכתבו כנ"ל. ועי"ז בטלה השייכות לנדו"ד כיון, וכמו שכתבתי במכתבי הקודם, שכמה איים ונמלים נמצאים בין ארצה"ב לאירופה, ומלאכה איזה פעמים במשך הש"ק ואפילו רק באחדות מן המכונות ג"כ אוסרת. ובפרט כו'.

בהכתוב בהמברק אודות ביקורי באני' המעגנת כאן עתה, הנה מלבד קשויים שונים שבזה, הרי אין נ"מ בין אני' מודרנית לחברתה בהנוגע לשאלות האמורות, ופשוט ג"כ שאין דומה הפעלת המכונות בעת מנוחה ועיגון האני' ל[ה]פעלתן בעת שהאני' מהלכה.

וראיתי מכונות אני' בעת מהלכה. ומבוארים הדברים גם בספרים שבמקצוע זה. ועפ"ז כתבתי כהנ"ל.

בכבוד ובברכה.

ד'תקפ

מהדורה מוגהת ומתוקנת נדפסה בשנת תשי"ח בקונ' מיוחד ובלקו"ש ח"ו ע' 403. האגרת מודפסת בזה בנוסח המוגה הנ"ל, וההתחלה וסיום הושלמו ע"פ העתק המזכירות. ראה גם לעיל אגרת ד'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.

האגרת שלפנינו היא אל הרב הראשי מוהרי"א הרצוג. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שו, ובהנסמן בהערות שם.

אגרות נוספות בנושא הזה - לעיל ד'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.