ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקפא

ב"ה, א' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ רב פעלים מו"ה מאיר שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ו תמוז, בו כותב אודות הביקור של השלוחים שליט"א במחנם הט'. ויה"ר שהרושם אודותו כותב - יביא פירות ופירי פירות וכמליצת רז"ל עד סוף העולם, ומבואר בחסידות הפירוש עד שיהי' סוף לההעלם וההסתר, ובפרט בתוככי יושבי אהל בעלי תורה ובחורי הישיבות. ולאחר הזריעה של ביקור השלוחים - בודאי אנ"ש על אתר ימשיכו בחרישה (דלאחרי הזריעה כו') וכו' עד שיהי' המכה בפטיש.

וכהמשך הענינים במשנה דכלל גדול. ואין הדבר תלוי אלא ברצונם, כי היכולת ניתנה לכאו"א מהם ע"י ההשגחה העליונה שהעמידתם דוקא במקום פלוני ובזמן פלוני, ויה"ר שיהי' בלא העלמות והסתרים - ובהקדם.

בברכה ובפ"ש כאו"א מאנ"ש, הם וב"ב, כיון שגם בני הבית מחוייבים בעבודה האמורה, מתאים למעמדם ומצבם הם, וע"ד האמור בימי צאתנו מארץ מצרים, שהנשים אמרו שירה בפ"ע ג"כ, וגאולה העתידה בב"א ה"ה - כימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות,

מ. שניאורסאהן

ד'תקפא

מו"ה מאיר: גורקאוו, לונדון. אגרות נוספות אליו - לעיל חי"ב ג'תתקנח, ובהנסמן בהערות שם.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.