ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקפב

ב"ה, א' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד סניף תל אביב

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל הדו"ח מפרט הפעולות דימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, ולפלא שאין כותבים ע"ד שאר הענינים, והרי בודאי הי' זמן ומקום לכמה פעולות מעת הדו"ח האחרון ועד דו"ח זה, ואולי ימלאו בהזדמנות הבאה, ויה"ר שיהי' תוכן משמח ומתאים להיכולת וליכולתם.

בודאי למותר לעוררם אשר ינצלו ביקור השלוחים שליט"א שעלו מכאן למשך איזה שבועות לאה"ק ת"ו בתור ב"כ אנ"ש ובאי כחי, ומניכו ומיניהו יתקלס שם עילאה.

ואחכה לבשו"ט ומפורטות.

בברכת הצלחה.

ד'תקפב

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.