ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקפג

ב"ה, ב' מנחם-אב, ה'תשט"ז

ברוקלין, נ.י.

במענה למכתב בצירוף העתק מכתב צים, המתאר רק חלק מפעולות המכונות ואינו מזכיר כמה ענינים יסודיים. ואזכיר חלקם:

א) ההגה לא יתכן שיפעול באופן אוטומאטי משך מעת לעת, ופעולת ההגה משפיעה על לחץ הקיטור וגורמת שנויים בהספקת השמן, דלק ואויר היינו מבעיר ומכבה.

ב) שידור וקבלת מברקים - ההכרחיים לקביעות מהלך האני' וכיוונה.

ג) המתיזים הנקראים atomizer מתחלפים* כמה פעמים ביום ומנקים אותם בו ביום באופן האסור בשבת וטעונים הדלקה לאח"כ.

ד) ככל הנ"ל בהנוגע למסננים הנקראים באנגלית oil strainer.

ה) התאמת הספקת שמן, דלק ואויר לא יתכן שתהי' אוטומאטית משך מעל"ע, ושינוים אלה היינו מבעיר ומכבה.

ו) מהלך פעולות המכונות ועוד - נכתב ע"פ חוקים בין לאומיים שאין ביד החברה לשנותם - תיכף בפנקסי האני'.

ז) כמה מכונות עזר קטנות ישנן בכל אני', אף ששונות מאני' לאני', ונפעלות לא אוטומאטית.

ח) העברת הוראות ממחלקה לחברתה קשורה - בחלקה - באיסור (טלפון, צלצול פעמון וכיו"ב).

ט) במציאות - בלתי אפשרי שבמשך מעל"ע לא יהי' תיקון, שנוי והתאמה במכונות, שאין לדחותם ודורשים מלאכת אדם.

י) הוכחה ברורה על הנ"ל ואודות עוד כמה מלאכות דאורייתא הנעשות ביום השבת - תמצא ברשימות בהיומנים של ימות השבת המוכרחים להתנהל באניות וגם הם נכתבים ע"פ חוקים בין לאומיים תיכף.

כתבתי בארוכה, ומכתב שני בא.

בכבוד וברכה,

מנחם שניאורסאהן

הוספה לאחר זמן: ע"פ החוק הבין לאומי - כל ארבע שעות מתחלף הצוות המטפל במכונות, ומשמר הנכנס בודק אם המכונות פועלות בסדר, והבדיקה באופן שמניעים בידם הידות וכיו"ב, המרבות או ממעטות בהספקת הדלק, השמן, האויר וכו'. היינו מבעיר ומכבה. כן כמה פרטים נרשמים ונכתבים בפנקס מיוחד - ע"י משמר היוצא בעת יציאתו.

ד'תקפג

*) זה דורש כיבוי - בחלק המתאים של הכור - לפני החילוף.

מהדורה מוגהת ומתוקנת נדפסה בשנת תשח"י בקונ' מיוחד ובלקו"ש ח"ו ע' 402. ראה לעיל אגרת ד'תקנה, ובהנסמן בהערות שם.

האגרת מודפסת בזה בנוסח המוגה הנ"ל, וההתחלה וסיום הושלמו ע"פ העתק המזכירות, שבראשה:

נוסח המברק של כ"ק אדמו"ר שליט"א שנשלח היום לכבוד הרבנים הראשיים וכו' מוהררי"א שליט"א [הרצוג] ומוהררי"ר שליט"א [נסים].

העתק מכתב צים: ראה לעיל אגרת ד'תקפ בסופה.

ומכתב שני: דלעיל ד'תקפ.