ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקפה

ב"ה, ב' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

הרנ"ן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז תמוז. - מתאים למכתבו, נמסר להמזכירות לשלוח הניירות בשביל התלמידים. ובטח יבואו עמו בקישור, כיון שמכמה טעמים מהנכון שידעו שעל ידו נעשים ענינים אלו, ובפרט - שיקבלו עליהם בהנחה וקליטה יותר ענין תועלת הרבים מנסיעתם, וכפי המדובר.

בודאי יכתוב בפרטיות בהנוגע לשהותם של השלוחים שליט"א ומהשפעת ביקורם על שאר התלמידים, ומודאג במקצת מה שאין מזכיר במכתבו זה, כיון שבלתי אופיציעל - אחת הכוונות היא, שביקורם יוסיף בחיות תלמידי המוסדות במקומות השונים. וכמבואר בכ"מ פעולה דדבר חדש, עד שנצטוינו במיוחד שבכיו"י יהיו בעיניך כחדשים. וכנראה משתיקתו שלא ניצלו ביקורם לענין זה, שהרי אז בודאי הי' מזכיר במיוחד. ואולי ימלא בהזדמנות הבאה. וכן גם בהנוגע להאברך שי' שבחרו בו להצטרף להשלוחים - מאנ"ש דצרפת, מהותו בנגלה בחסידות ובעבודה, והשי"ת יצליחו לבש"ט בכל האמור.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ד'תקפה

הרנ"ן: ה"ר ניסן נמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תפד, ובהנסמן בהערות שם.

לשלוח הניירות בשביל התלמידים: ראה לעיל שם.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.

האברך שי' שבחרו בו: ע"פ אגרת המזכירות המועתקת לעיל במבוא. וראה אגרת הבאה.