ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקפו

ב"ה, ב' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

האברך שלום שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ז תמוז, בו מודיע שנבחר להצטרף להשלוחים שליט"א ב"כ אנ"ש ובאי כח בעלייתם לאה"ק ת"ו למשך איזה שבועות.

ובודאי למותר לעוררו על גודל הזכות וביחד עם זה גודל האחריות שהוטלה עליו ע"י בחירה זו, שצריך כ"א מהשלוחים לשמש דוגמא חי' - בהנהגתו ובכל עניניו - לשליח אנ"ש שי', אבל לפום גמלא שיחנא, ובודאי ניתנים מראש הכחות למלאות דרישות אלו ואין הדבר תלוי אלא ברצונו, ויה"ר שירצה ויצליח ככל הדרוש.

בברכה.

ד'תקפו

האברך שלום שי': איידלמן, פריז (ללוד). אגרת נוספת אליו - לעיל חי"א ג'תשמ.

שנבחר להצטרף: ראה אגרת הקודמת.