ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקפז

ב"ה, ב' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד תמוז, ולפלא ההפסק במכתבים וכן שתיקתו בהם בהנוגע להשתתפותו בשיעורים הנלמדים ברבים בהנוגע לשיעוריו בפ"ע ובהנוגע להפצת המעינות (עד שיגיעו גם) חוצה, והרי כבר מבואר בכ"מ אשר כל האמור הם הן הצנור והכלים להמשכת ברכות השי"ת בהמצטרך לאדם ולב"ב, ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא יעשה ככל הדרוש, ועוד זאת שיעשה מתאים להאמור באגה"ת פרק ט' כשצריכים לתשובה על העבר הי' רגיל לקרות דף אחד יקרא ב' דפים כו'.

במ"ש שקבל ההצעה לעבוד בתור... יהי רצון שיצליח בזה מתוך עבודה מסורה ונתונה שעי"ז יגרום נח"ר למייסד הכפר ומנהלו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובודאי ששכרו יהי' גם בזה בהנוגע לו ולב"ב שיחיו בעניניהם הפרטים.

בברכה לבשו"ט בכל האמור מתוך בריאות הנכונה בגשמיות ובריאות הנכונה ברוחניות.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א