ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקפח

ב"ה, ב' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי ההפסק הארוך נתקבל מכתבו מכ"ז תמוז. ומ"ש שנוסע לשם מפני עניני בריאות הגוף, הנה אין זה אלא לבוש הטבע וכמבואר בכ"מ ובקונטרס ומעין על הכתוב וברכך ה' אלקיך בכל אשר תעשה, שעניני האדם זקוקים הם הלבשה בטבע ובפרט בזמן הגלות, אבל פנימית הכוונה היא שישמש צנור דרך בו יבואו המעינות תורת החסידות הדרכותי' ומנהגי' להאנשים ולהבחורים בפרט הנמצאים עתה בסביבתו, ולכן עליו להתאמץ בזה ככל האפשרי, ובודאי שאין בזה סתירה לעניני הבריאות כיון שדי זמן לזה וגם לזה, ופעולותיו בהפצת המעינות תוסיפנה בברכות השי"ת בעניניו הפרטים ובבריאותו ביחוד.

המחכה לבשו"ט בכל האמור.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר