ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקפט

ב"ה, ב' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה סעדי'

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ו תמוז. ולפלא שריבוי התלמידים בימי החופש אינו כדי צרכו. ובפרט שזמן החופש מלימודי חול יש לנצלו ביותר וביותר, כיון שאז התלמידים אין ענינים אחרים מבלבלים אותם מלימודי קדש, וק"ל.

ומ"ש שמקומו של האש"ל אינו מספיק, הנה נוסף על שבטח יש להרבות תלמידים מתושבי העיר, צריך הי' להתדבר בזה עם הרה"ג הרה"ח כו' הרבא"ג שי' ע"ד הרחבת המקום בכלל. וההחלטה בזה הרי אפשר להתחיל להביאה לפועל עתה, ובמילא יהי' מקום לעוד תלמידים כמה וכמה, ובמ"ש בענין ההכבדה, הנה חלק מזה - הוא בטח בבחי' נר לאחד נר למאה, ובחלקי הנשאר יש להשתדל ולמצוא מדריכים מבין אחב"י שבמרוקה עצמה. ובלא"ה יש לחפש אחר מדריכים ומורים מתאימים מביניהם. ובכלל כנראה שעדיין צריך הסברה נוספת אפילו לאנ"ש, שהאמור ונצטוינו שמעלין בקדש הוא בכל עניני קדושה, ולא רק באחדים מהם ובאותם שאינם קשורים בטרחה, ופשיטא שמוסד חינוך מהראשונים בציווי זה, כיון שנוגע לדורי דורות. ובפרט ע"פ המבואר בדא"ח שדוקא בזה - בבנים ובנות ובבני בנים - מתגלה כח הא"ס בעלמא דין, וק"ל.

במ"ש אודות קשוה"ת וקביעות זמן החתונה. - בטח ידועה השקפתי מאז, ע"פ המבואר בכמה ספרים - ובפרט בדורנו דור יתום, שכל המקצר בזמן שבין תנאים לחתונה ה"ז משובח. והשי"ת יצליחו ואת זוגתו לרוות רוב נחת חסידותי מכל יו"ח - שיחיו - מתוך הצלחה בעבודתו בקדש.

בברכת מז"ט לקשוה"ת ולחתונתם בשטומו"צ,

מ. שניאורסאהן

ד'תקפט

מו"ה סעדי': ליברוב, צפרו. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'שכח, ובהנסמן בהערות שם.

הרבא"ג שי': ה"ר בנימין אלי' גורודצקי.