ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקצ

ב"ה, ג' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה דובער

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב אודות ביקורי השלוחים שליט"א במחנם הט' ובגעטסהייד, ויה"ר שהרושם הטוב ודברי ההתעוררות יביאו לפעולות ממשיות מתאים להנקודה התיכונה שמוכרח להפיץ המעינות עד שיגיעו גם חוצה, וענין מעין ברוחניות מובן שמתאים לענין מעין בגשמיות שדין מעין עליו כשהמים מקושרים להמקור ולדעת הרמב"ם מוכרח ג"כ שילכו מחוץ למקום מציאות המעין, ובאם לא יוצאים חוצה בטל זה מדין מעין, והנמשל מובן, וכיון שדוקא מדורנו נדרשת עבודה זו בודאי מוכשר הדור לקבלו, ואלו היודעים מדרישה זו הרי ניתנה להם היכולת למלאות תפקיד זה, והשי"ת יצליחו ואת זוגתו שיחיו לעשות כ"א מהם בהאמור מתאים לענינו ונוסף על ששכר מצוה מצוה יתברכו ג"כ ברוב נחת חסידותי מכל יו"ח שי' מתוך בריאות והרחבת הדעת.

במש"כ שמפרק ל"ה בתניא מתחילים ענינים עמוקים יותר ולכן כו' - צריך הי' להשתדל שילמדו עד לאחרי פל"ז שתוכנו ענין כללי ביותר מובן אפילו כשלומדים בשטחיות וכלפני בעה"ב.

בברכה.

ד'תקצ

מו"ה דובער: לוין, זונדרלנד. אגרות נוספות אליו - לעיל ד'רצט, ובהנסמן בהערות שם.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.

ענין מעין ברוחניות: ראה גם לעיל ח"ה אגרת א'רסב, ובהנסמן בהערות שם.