ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקצא

ב"ה, ג' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ רב פעלים בעל מדות

כו'

מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מועש"ק, מביקורי השלוחים שליט"א במחנם הט', ויה"ר שיפעלו דברי ההתעוררות שנדברו במסיבה זו בהנוגע למעשה לימים יבואו וכדבר משנה לא המדרש עיקר אלא המעשה, ובפרט ע"פ שנדבר בכמה מההתועדויות שהביטוים של חז"ל בודאי מדויקים בכל הפרטים (וכמובן ע"פ תורת החסידות, ודלא כדעת כמה מחוקרי ישראל וגדוליו, עיין ג"כ בהקדמת מורה נבוכים) ודייקו חז"ל דברים בטלים ולא דברים אסורים ואפילו לא דברים מאוסים, ובסוג דברים בטלים בדקות הרי נכנסים גם דברי התעוררות הנאמרים ע"מ לפעול במעשה, באם אין פועלים פעולתם, וק"ל. ובזה יש להסביר ג"כ דיוק הלשון, ווי למאן דמליל על אודנין דלא שמעין. - ולהעיר מפיה"מ אבות ספ"א. ברכות ו, סע"ב: כל כו' יר"ש דבריו נשמעין.

נהניתי מתיאור המקוה שבמכתב כת"ר ובפרט ע"פ דברי התשב"ץ הובא בכ"מ שבמקוה יש להשתדל לצאת ידי חובת כל הדיעות.

ויהי רצון שמקוה ישראל ה' שלפניו מטהרין בנ"י, ומהדברים לטהרה ברוחניות היא הטהרה כפשוטה טהרת בנות ישראל [וגם טהרת בני ישראל (ראה שו"ת מן השמים ס"ה) , וכידוע דברי הרמב"ם, שמעולם לא ביטל טבילת טהרה הידועה ובפרט בהנוגע לתפלה.

(עיין רי"ף בתלמידי ר"י ברכות פרק ג בשם רב האי גאון, ושם) שלדברי הכל התפלה מקובלת יותר עם הטבילה, ומבוארים הענינים גם בלקו"ת לרבנו הזקן פ' תבא מ"ג סוף ע"ב], ועי"ז יקרבו גם גאולתנו האמיתית, עיין תוס' יו"ט יומא בסופו ורמב"ם סוף הל' מקואות. וכנ"ל שביטויי רז"ל מדוייקים, ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

בכבוד ובברכה.

נ.ב.

מכתב כ' נפתח ע"י מבקר הדואר באנגליא.

ד'תקצא

מו"ה יצחק: גאלדיטש, מנטשסטר.

השלוחים: ראה גם לעיל אגרת ד'תקמו, ובהנסמן בהערות שם.

דברים בטלים: ראה גם לעיל חי"ב אגרות ג'תתקט. ג'תתקנח. ד'פח.

ויהי רצון שמקוה ישראל: ראה גם אגרת הבאה. לקמן ד'תרנא.