ספריית חב"ד ליובאוויטש

ד'תקצב

ב"ה, ג' מנ"א, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

אף שזה מזמן שלא הגיע מכת"ר כל ידיעות, מעמידו אני על החזקה דשליח עושה שליחותו, שהרי כל אדם - איש הישראלי - שלוח הוא מאדם העליון שעל הכסא למלאות התפקיד מתאים לדבר משנה אני נבראתי לשמש את קוני, אשר צריכים לזה להיות בריאים ושלמים כפסק הרמב"ם הלכות דיעות ריש פרק ד', ובטח אתבשר בפירוש עד"ז, שהרי במקום שיש לברר אין מעמידין על החזקה.

ועל של עתה באתי, שקבלתי מכתב מרב חיים אקסלרד בהנוגע לבנין מקוה בעירו ובקהלתו, וכותב שאף שפנה אל כת"ר בזה לא נענה וכו', וכיון שאינו כותב לי כל פרטים וגם אינני מכיר השכונה והכותב, כותב הנני ישר לכת"ר בזה ובטח יעשו מתאים להדרישה והמצב, והשי"ת יצליחם.

ויהי רצון שמקוה ישראל ה' שלפניו מטהרין בני ישראל, ומהדברים לטהרה ברוחניות היא הטהרה כפשוטה, טהרת בנות ישראל [וגם טהרת בני ישראל, וכידוע דברי הרמב"ם שמעולם לא ביטל טבילת טהרה הידועה ובפרט בהנוגע לתפלה (עיין רי"ף בתלמידי ר"י ברכות פ"ג בשם רב האי גאון ושם) שלדברי הכל התפלה מקובלת יותר עם הטבילה, ומבוארים הענינים גם בלקו"ת לרבנו הזקן פ' תבא, מ"ג, סוף ע"ב], ועי"ז יקרבו גם גאולתנו האמיתית, עיין תוס' יו"ט יומא בסופו ורמב"ם סוף הל' מקואות, ויהפכו ימים אלו לששון ולשמחה.

בכבוד ובברכת הצלחה.